201402111392115831wVr4dDWD201402111392115839F1WTSzQI201402111392115848sjFfX8eS

Svensk byggnorm för trappor

Nedan hittar du ett utdrag ur de regler och föreskrifter som gäller för trappor:

8:232 Trappa, ramp och balkong

Trappor skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert.
Från bostäder och övriga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, skall trappor möjliggöra säker transport av sjukbår, om sådan transport inte kan ske med hiss eller annan fast anordning.
Trappor skall i sidled avslutas mot begränsningsväggar eller förses med räcken. (BFS 1995:17)
Råd:
Vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd samt måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup beaktas. Trappans lutning i gånglinje bör inte ändras inom samma trapplopp.
Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där så inte kan undvikas bör trappstegen tydligt markeras.
Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen.
Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan bör placeras så att passage inte försvåras. I flerbostadshus bör trapplan med dörrar vara minst 1,3 meter breda.

Trappor, ramper, balkonger o.d. i utrymmen där barn vistas, skall utformas så att risken för barnolycksfall begränsas. Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. Inom bostäder bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i trappans övre och nedre del.
Trapploppen i trappor i byggnader i flera plan som innehåller fler än två bostäder och som inte har hiss för bårtransporter, skall ha en minsta bredd på 1,20 meter.
Råd:
Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger o.d. bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens bredd. Avståndet mellan begränsningsväggar och trapploppens sida bör vara högst 50 mm.

8:2321 Räcke och ledstång

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är högre än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor (BFS 1998:38). Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om.

Råd:

Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger i två eller fler lopp. Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är så stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket vara minst 1,1 meter högt. Räcken på trapplan inom en bostad bör vara minst 0,9 meter höga. Räcken på andra trapplan, balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.